donderdag 20 januari 2022

personal4

Artikelindex

We zijn schepsel en schepper. De Magiër krijgt in 19 een kans om zijn creaties in overeenstemming te brengen met wat schoonheid en zinnelijkheid hem ingegeven heeft. De ontwikkeling van de zinnen is een aardse klus die de verbinding met bovenzinnelijkheid mogelijk moet maken. Neerkijken op de onwetende of de zondaar mag zolang ik die zondaar in mezelf situeer. Meesterschap gaat tenslotte over zelfkennis. De ziel, het hart, de kroon zijn eigenschappen van een binnenwereld die nog ontdekt moet worden. Het is daar waar we ons als Lucifer het licht proberen eigen te maken zodat we leren over de duisternis, en ons behoeden voor de verleiding en de macht die komt .

Duisternis die een geheim bevat ofwel de schatkamer is van ongekende wijsheid.
Ondergrondse, geologische activiteiten hebben al zoveel schatten aan het licht gebracht. De ‘Giant Crystal Cave’ in Mexico laat zien wat de samenwerking van Zon (vuur) en Maan (zwaartekracht), maar ook van de 4 elementen, bewerkstelligt. In vergelijking is de kristallen grot van Merlijn daar maar een babykamertje bij.

Iedereen die ook maar een beetje affiniteit heeft met animisme, holisme of sjamanisme moet wel tot in zijn kern betoverd worden door de majestueuze krachten die in de natuur werkzaam zijn. Alleen al door me voor te stellen wat dat spectaculaire spel van licht en duisternis met mij doet, doet mijn zinnen gloeien.

Als wij het kostbare en bederfwerende zout der aarde zijn ligt het dan niet voor de hand om wat meer te weten te komen over de manier waarop kristallen zich vormen en tot welke schoonheid zij in staat zijn? Zout is een kristallijnen stof die smaak geeft aan de dingen die we doen om in leven te blijven, of misschien zelfs om tot leven te komen; en overleving is een van de faculteiten van de sjamaan.

Zonnekalender of Maankalender, steeds hebben we gezocht naar een wetenschap van zaaien en oogsten. Kunde en onkunde van natuurlijke, cyclische processen bepalen succes of mislukking. De sjamaan draagt niet alleen de kroon van de Voorschouw, maar daalt ook af in de spelonken van moeder aarde. Het lijkt of de wetenschap van licht in duisternis en duisternis in licht een opstapje, dan wel een afstapje, is naar ontzaginboezemende openbaringen over karma. Waar de verbindingen gelegd worden groeien we en waar de verbindingen verbroken worden krimpen we.

Menselijke eigenschappen veranderen niet zo maar ineens, maar liggen in de Zon is een moeiteloze oefening in geduld en vertrouwen. De druk of de stress die we onszelf opleggen mag onze dagen bederven; in de diepe ondergrond vertaalt die druk zich in kristalvorming.

We hoeven niet naar Mexico af te reizen om dat lichtspel te ondergaan. Met een microscoop of met een gezond voorstellingsvermogen kunnen we in elk zoutfragment het ontstaan van steeds weer andere spectrale kleurcomposities volgen.
Wikipedia: ‘Veel fluoriden, waaronder vloeispaat, kunnen onder omstandigheden licht uitstralen’. Vergelijking tussen onderaardse kristallen grotten en het onderbewuste zijn gauw gemaakt, en geven hanteerbare vorm aan inspanningen om het onbewuste bewust te maken. Daarvoor moet diep ondergronds worden gegaan. Kompel betekent vriendschap.

Het bewustzijn van altijd aanwezig gevaar creëerde een hechte band tussen de werkers die voor hun veiligheid een verhoogde staat van solidariteit zochten en vonden. ‘Compelling’ betekent ondermeer ‘door de behoefte vereist’. De noodzaak om als een eenheid op te treden wanneer oncontroleerbare omgevingseffecten elk moment van de dag of de nacht kunnen toeslaan hoeft aan geen enkele mijnwerker uitgelegd te worden.

Het dienen van een gemeenschappelijk belang, onder druk van regelmatig voorkomende ongelukken, kan ons leren hoe met crisis ofwel met situaties van constante dreiging om te gaan. Het zwarte goud, zo verwant aan de Zwarte Zon, heeft veel welvaart gebracht, welvaart die niet altijd even goed verdeeld werd waardoor we tegenover elkaar kwamen te staan en de ideologen de zegeningen van individualisering breed deed uitmeten. Dat de rijken relatief steeds rijker werden en de armen steeds armer zou goed zijn voor ons allemaal.

Grote vermogens zouden helpen economieën en werkgelegenheid sneller te doen groeien, maar deze ideologie werd weerlegd door de behoefte om toch in de eerste plaats de eigen organisatie toekomstbestendig te maken en zo ontstonden er snel groeiende fondsen die niet geïnvesteerd maar belegd werden. De handel in geld deed de wereld steeds meer op een casino lijken. Maar de handelaren wisten hoe je niet alleen voordeel kunt behalen uit waarden maar ook uit opties.

Net als in de quantummechanica werd het model steeds probabilistischer, maar winst of verlies de (groot)aandeelhouder wist gewoonlijk wel hoe deze op geruchten drijvende markt gemanipuleerd kon worden. Het resultaat kennen we nu. Steeds hoger bergen van opgestapeld kapitaal dat de echte economie ontregelt en bedreigt en steeds minder financiële ruimte voor de instandhouding van basisvoorzieningen, voor solidariteit ofwel saamhorigheid. Het antwoord op economische crisis heeft minder met economie te maken dan met sociale intelligentie.

De wal keert uiteindelijk elk schip. Steeds meer niet vervuilende energie wordt gewonnen en beschikbaar gesteld door betrekkelijk kleine coöperaties die de invloed van op afstand regerende en profiterende multinationals zoekten te beperken. Dat de doelstellingen van de nieuwe coöperaties vooral gericht zijn op de winning en exploitatie van zonneenergie.is een momentopname. In de omschakeling naar duurzaamheid zal deze organisatievorm zicht steeds meer uitstrekken naar allerlei gebieden, zoals de zorg, de media, de voedselketen, de infrastructuur enz.

Het is het innerlijke licht dat we uitstralen waar mijn aandacht naar uitgaat, naar de Zon in elke afzonderlijke cel. Het bewustzijn dat bij deze aandachtsverschuiving hoort opent mij voor het inzicht dat de strijd om het bestaan in wezen een innerlijke strijd is waarbij het ene ik steeds iets anders wil dan alle andere ikken. Vermoedelijk komt daar ook de noodzaak voor leiderschap om de hoek kijken; de Meester! Een externe autoriteit die mijn interne problemen moet oplossen??? Dat gaat niet werken!

Het was van het begin af aan geest die belichaming zocht. In de Zon zal blijken of de appreciatie voor dat lichaam voldoende ontwikkeld is om evenwicht te bereiken tussen zon en maan, tussen geest en lichaam. Het lichaam van de Zon is een explosief complex van ontelbare deeltjes, met elk een eigen individuele code. In die zin kun je de Zon ook een grandioos kenniscentrum noemen.

Het proces van versmelting van atoomkernen is onze primaire energiebron, waar alle andere energievormen van zijn afgeleid.. De innerlijke lichtjes die we zoeken zijn de kernen waar het in de Zon om draait, te verwarmen en te verlichten, want zonder licht is er geen leven. Zonnelogos , bewustzijn of kennis van zaken komt niet van het brein maar uit het hart, alsof kennis niet in de eerste plaats een berekening is maar een intuïtie. Ofwel een verbinding met Grote Geest dat deeltjes omzet in golven . Mensen met groot charisma stralen dat innerlijke, verbindende licht uit in alle richtingen. Het lijkt er op dat onze intelligentietesten zich maar beter niet kunnen beperken tot formele kennis, maar liever het licht richten op wat wel emotionele intelligentie wordt genoemd.

Charisma betekent genadegave. En omdat de Zon het hart-, de kern is van het stelsel waar onze aarde deel van uitmaakt is het verleidelijk de kernkracht van ons bestaan te vergelijken met wat we van genade weten, een belangrijke manifestatie van een eindeloos meedogend heelal.

Dat verlichting gestuurd wordt door het hart en niet door het brein verwijst naar de beperkingen van het verstand en de grenzeloze potenties van het hart. Die keer dat ik na een overdosis ontelbare gesprekken tegelijkertijd kon of moest volgen was een beproeving die de grens van zin en waanzin helder uittekende. Verlichting wordt gewoonlijk geassocieerd met de geest, maar hier in het licht van de Zon begin ik me af te vragen of het in onze incarnaties niet juist gaat om de verlichting van het lichaam, of als je het wat groter wilt zien, om de verlichting van het stoffelijke heelal. Zijn wij dan toch de hoveniers die verantwoordelijkheid dragen voor onderhoud en nieuwe aanplant in het aards paradijs?

Je kunt het ook anders bekijken. Als we op een dieper niveau allemaal stralers zijn en die straling elkaar wederzijds doordringt, dan vervloeien al deze individuele energieën of zielskwaliteiten tot een groot veld met een eigen binnen en buitenkant. Het begrip ‘wereldziel’, ook ‘anima mundi’ genoemd, vind je als idee al terug bij Plato. De eenheid van alles met alles vloeit voort uit dat ene alles doordringende en omvattende veld. Dat wereldzielen op hun beurt contact met elkaar maken of omniversa met omniversa geeft een idee van de oomvang van bewustzijnsprocessen,

Als ik het ‘Handboek Chakra Psychologie’ van ‘Anodea Judith’ er op nasla lijkt er geen eind te komen aan de eigenschappen die met elk chakra verbonden zijn.

De kleur van de kabbalistische Zon is oranje, een kleur die in Nederland een nationaal bindende betekenis kent. Oranje verwijst naar het tweede chakra en dus naar het element ‘water’.

Naast alle fysieke, levengevende eigenschappen van water wordt de aandacht gericht op de golven die water en licht met elkaar gemeen hebben. Voor radioamateurs is afstemming op golven met een bepaalde bandbreedte als het leggen van een glasvezelkabel tussen zender en ontvanger. Glas en water zijn in mijn symboliek superverwant. Voor zover we dat al niet wisten wordt water in de symboliek beschouwd als het verbindende en bindende element, als een ruimte waar veelheid kan transcenderen naar eenheid, met alle meerwaarden die daartoe behoren.

In paringsgedrag zie je dat golven terug, een hartstochtelijke affaire. Orgasme en tsunami zijn heftige gebeurtenissen die ons diep raken.Dit geraakt worden (of zijn) legt verbindingen naar een emotionele ruimte waar we van kunnen dromen maar die we ook kunnen beleven. Telkens als we als het ware uit ons lichaam vallen, een dagelijks voorkomende gebeurtenis wanneer we gaan slapen, wordt er verbinding gemaakt met het tot dusver onbewuste bovenbewustzijn, maar ook met het onderbewuste. Zon en maan lijken onafscheidelijk te zijn.

Het leren kennen van de sterrenhemel begint bij de eigen Zon, zowel in de kosmos als in elke individuele cel waar we uit opgebouwd zijn. Elke eenheid is in staat om verbinding te maken met nog niet in kaart gebrachte oneindigheden. Zij die zichzelf als aardig ontwikkeld beschouwen kunnen in de Zon op andere gedachten worden gebracht. We staan nog helemaal aan het begin van een luisterrijke ontwikkeling.

Wikipedia: ‘Afhankelijk van de gebruikte meetopstelling zal straling (een vorm van energie) zich voordoen als een golf of als een stroom van massaloze deeltjes, de fotonen’.
Of zouden we ze fantomen moeten noemen?
‘Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact’

Hoe telepathisch!
De kunst om in deeltjes golven te zien en in golven deeltjes, mag wat mij betreft in elke creatieve opleiding als dagelijkse oefening geprioriteerd worden.

Het transcenderende karakter van golven en deeltjes doet een nieuwe fysica ontstaan die moeilijk is te onderscheiden van parapsychologie en occulte, synchronistische studies in magie en transformatie. Voor de geïnteresseerden kan ik nog opmerken dat al het zijn, dat al het leven in de dingen een wat mijn verstand betreft pure magie is. Je hoeft het dus nooit verder te zoeken dan je arm lang is.

Fotonen kennen geen rustmassa, de lokale tijd van een foton staat stil. De vraag is of het wegvallen van de tijd vergeleken kan worden met een sprong van het bewuste naar het onbewuste. Hoe noemen we een staat van bewustzijn waarin tijd afwezig is?
Een van de eerste definities van ‘archetype’ die ik destijds tegenkwam luidde: ‘Niet herkenbaar als horend bij een bepaalde periode’. En dat doet me denken aan de archetypische taal die ook wel groene taal wordt genoemd.

De Zon verlicht niet alleen het meet- en tastbare maar ook het onmeetbare, en verlicht ook al die abstracties die we verzinnen om als echte pseudo-wetenschappers de ladder naar de hemel te beklimmen. Ga maar na, in tijdloosheid is er geen onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. De voorschouw is in die zin niets bijzonders en bevestigt de droomverhalen van een groot aantal individuen uit alle mogelijke culturen.

Rust roest, sprak mijn moeder in al haar naïeve wijsheid. Roestkleur komt dicht bij oranje. Vutamine C is een natuurlijke antioxidant. Oranje komt, denk maar aan de Engelse orange, van een woord dat ook sinaasappel betekende. Een vrucht die barst van de vitaminen.

Anti-oxidanten beschermen de lichaamscellen tegen de effecten van te hoge concentraties aan zuurstof, zoals het elektromagnetische veld ons beschermt tegen straling.

Wikipedia zegt: ‘Zuurstofvergiftiging of hyperoxie is het optreden van vergiftigingsverschijnselen door een te hoge partiële druk aan zuurstof. Het is een verschijnsel dat (vooral) duikers ondervinden als ze te diep gaan’.

Zuurstof representeert hier het element Lucht dat het vuurtje van de Zon behoorlijk aanblaast. Een gevaarlijke combinatie weten de bewoners van vegetatierijke, droge, warme oorden, vooral als het daar ook nog flink waait. We weten hoe we ons met dijken tegen hoge waterstanden kunnen beschermen. Hoe ons te verdedigen tegen de aanwakkerende wind die kleine brandjes volledig uit de hand kan laten lopen, kan geen meteoroloog ons vertellen.
Lucht, onze hele atmosfeer, is het element dat in de symboliek ‘de mentale ruimte’ wordt genoemd. Maar wat is dat voor een ruimte?

Paracelsus was van mening dat kleine doses van 'wat de mens ziek maakt, de mens ook geneest', maar de Stichting Scepsis staat daar net zo sceptisch tegenover als de opvoeders die van mening zijn dat de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd uit hun sprookjeswereld gehaald moeten worden en stevig verankerd in de zegeningen van het empirische, logische vooruitgangsgeloof, waar alleen het meetbare telt, en waar de wetenschap ons doet geloven dat we rustig kunnen slapen, dat we de boel onder controle hebben. Kijken we naar Tsjernobyl en Fukushima dan zien we dat consequente controle nogal eens wegbezuinigd wordt.

We hebben te lang een bewustzijnsniveau geaccepteerd dat mij herinnert aan de Donkere Middeleeuwen waar de Renaissance uit voortkwam. Er worden nog steeds kerncentrales gebouwd en gebruikt. Dat wij dat accepteren is een gegeven waar mijn verstand niet bij kan.

De volgende renaissance zit er aan te komen. Deze nieuwe renaissance zal naar urgentie en behoefte inzetten op verdere ontwikkeling van holisme en dus van quantummechanica.

Gebruikmakend van onze mentale vermogens is het, om het verhaal positief te houden, denkbaar dat de natuurkrachten configureerbaar zijn. De Renaissance ging over onze relatie met de materie. Nu is de geest aan de beurt. We verdunnen alle axioma’s tot in het onmeetbare en stuiten op louter Geest die we Groot pleegden te noemen. De potenties van die dimensie zijn onbegrensd.

Om vanuit het dualistische en materialistische bewustzijn daar uitspraken over te doen zet niet veel zoden aan de dijk. Elkaar in het zonnetje zetten in plaats van elkaar af te breken, helpt ons aan een beginnetje in het bereiken van EENHEID, en het is daar dat we de verbinding met het bovenbewustzijn kunnen maken en luikje na luikje openen voor de binnenkomst van al dat licht, van al die kennis van het onbewuste, onder en boven.

In de Zon worden de zintuigen gereinigd. In het door de Maan weerkaatste Zonlicht zijn het de kristallen zelf die gereinigd worden. In samenwerking met het reinigend vermogen van kristallen kan ik me weermannen voorstellen die niet alleen het weer voorpellen maar ook naar hun hand zetten. Zouden we er in slagen dit binnen de eigen generatie voor elkaar te krijgen dan zie ik geen reden waarom we het huidige klimaatprobleem niet op zouden kunnen lossen.

Lukt ons dat niet, dan gaan we hoogstwaarschijnlijk terug naar af, en die boodschap is wel de laatste die ik over zou willen brengen aan mijn kinderen en kleinkinderen. Ik vertrouw erop dat het Watermantijdperk al bezig is zich te nestelen in ons doen en laten, en het zijn nog onbekende, nieuwe verbindingen die ons naar alle gewenste waarschijnlijkheid helpen macht in te ruilen voor kracht. Want de ware krachtcentrales zijn wij zelf.

Voor wie ‘het waarschijnlijke’ niet genoeg is breng ik in herinnering dat we wat komen gaat als een probabilistisch tijdperk zullen ervaren. De Zon, het hart, de moed om te zijn; helpen ons te veranderen van Lemming in Leeuw. Het zijn deze eigenschappen die mij doen zeggen; het gaat lukken!

 

Joachim Bunders

Vervolg De TAROT - Vallen in getallen 20 Het Oordeel

 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

20 januari 2022

Bilingual (English & Dutch) website of the political movement and "Party for Love Governance¨ inspired by the the Great White Brotherhood. - Nieuwe officiële tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij geïnspireerd door de Grote Witte Broederschap.

We hebben 458 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +

 • woensdag, 08 maart 2017
  De TAROT: Oordeel
  Hoofdstuk 20     OORDEEL  Vervolg van De TAROT - Vallen in getallen: De Zon Als de frase, ‘de verbeelding aan de macht’ op de hele Tarot van toepassing is, dan...
 • dinsdag, 10 januari 2017
  New Year's dictation of Gautama Buddha 2017
  Feeding or transcending your fear of the future   TOPICS: You cannot be truly happy in duality - Built into human happiness is fear for the future - Why many people felt 2016 was a difficult...
 • dinsdag, 12 januari 2016
  New Year's dictation of Gautama Buddha 2016
  Peace through accelerating your perception   TOPICS: Neither dualistic polarity is real - Making peace a priority in 2016 - How shifting experiences affect your sense of identity - Seeing beyond...
 • woensdag, 09 september 2015
  PvdL op Facebook
      Onze oorspronkelijke Facebook pagina is vanwege CENSUUR  door FB verwijderd. Meer dan 10 jaar werk (2010 - 2021), informatie en onderzoek  over  honderden onderwerpen lijkt verloren gegaan....
 • donderdag, 12 februari 2015
  Freeing Europe from Anti-Love
  Raphael  Academy presents Pentecost Conference 2015 Freeing Europe from Anti-Love  International conference with the Ascended Masters  and the messenger Kim Michaels Read more...
 • woensdag, 14 januari 2015
 • vrijdag, 05 december 2014
 • woensdag, 05 november 2014
 • maandag, 13 oktober 2014
 • zaterdag, 15 februari 2014