personal4

threefold flame new smaller

"Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in".

~Leonard Cohen

De ten hemel gevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap

In dit artikel wordt toegelicht, hoe en waarom ondergetekende tot het inzicht is gekomen, dat de hoogste en meest zuivere spirituele leringen op aarde afkomstig zijn van de opgevaren Meesters van wat wel genoemd wordt, de Grote Witte Broederschap. 

Een inleiding van Jezus leest u hier


Tevens wil ik een lans breken voor de door de opgevaren Meester Jezus Christus getrainde boodschapper, die relevante en actuele openbaringen en leringen van deze meesters toegankelijk heeft gemaakt in onze tijd op het internet.
Het begon allemaal toen ik als jongetje van 7 jaar, geboren en woonachtig in het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea, gestimuleerd door verwondering over het lijden, op zoek ging naar de antwoorden op de meest fundamentele levensvragen:


Wie ben ik?
Waar kom ik vandaan?
Wat kom ik hier doen?
Waarom is de wereld zoals ze is en niet volmaakt?
Waar ga ik heen?

 Deze vragen ontstonden omdat er een enorme kloof bestond tussen mijn innerlijke zielenleven waarin een oerherinnering aanwezig is van een volmaakte schepping en de wereld om mij heen, die mij confronteerde met het leed van de mensen in mijn omgeving en in de maatschappij.

Vragen als: 'waarom voeren de mensen oorlog?, waarom is er honger ziekte en armoede?, waarom moeten wij sterven?, waarom is er zoveel verdriet en lijden, wat is er toch gebeurt dat alles niet is zoals ik diep in mijn ziel weet dat het zou kunnen of moeten zijn?'
Dit grote raadsel, domineerde mijn hele jeugd en puberteit en maakte van mij een zoeker naar Waarheid over het bestaan en het mysterie van het leven van ons mensen op aarde.

Ik wilde weten en zocht naar waarachtige kennis om daarmee mijzelf en de wereld te begrijpen en te verbeteren, want er was een innerlijk weten, dat dit alles niet door God bedoeld is.

Dit brengt mij op het onderwerp religie of geloof. Ik ben opgegroeid in een Christelijk gezin, moeder was Katholiek, vader Protestant en Vrij Metselaar. Zelf had ik als kind een eigen, oorspronkelijk diep vertrouwen en geloof in God.
Ik heb nooit getwijfeld aan het bestaan van een Schepper van het universum. De menselijke innerlijke en de aardse uiterlijke natuur, zijn in mijn ogen zo wonderbaarlijk, intelligent en van liefde, schoonheid en leven vervuld, dat het niet anders kan, dan dat dit alles de creatie is van een onmetelijke, transcendente Goddelijke Geest.

Dit is niet alleen een rationeel argument, immers daarnaast ervaar ik mijn hele leven, een onaardse vreugde en gelukzaligheid, wanneer ik mijn bewustzijn afstem via het hart, op de hogere spirituele wereld.

De fase van zoeken

Seek and you will find!
Geleid door mijn dorst naar ware kennis en wijsheid en een vader die enigszins wist waar Abraham de mosterd haalde, kwam ik als puber in aanraking met boeken over filosofie, religie, yoga, rozenkruisers, esoterie, en andere wereldbeschouwingen zoals occultisme, theosofie en antroposofie. Dit speelde in mijn middelbare schooltijd.

In die periode waren jongeren zeer kritisch over alles wat toen vanzelfsprekend de moraal en de praktijk van onze samenleving was, die vaak niet rijmde met ons innerlijk gevoel.

Daarom voelde ik me ook verwant aan de ludieke hippie beweging.
´Make Love, not War` was ons devies en deze tekst was dan ook op mijn groene legerjasje uit de dumpstore gekalkt. We experimenteerden met bewustzijnsveranderende middelen en lazen boeken zoals die van Carlos Castaneda.
Omdat ik weinig maatschappelijke ambities had en vanwege mijn avontuurlijke en creatieve aard, werd ik student aan de MTS Fotografie en Fototechniek en aan de avondschool van de Vrije Academie voor beeldende Kunsten in Den Haag.

De fase van het vinden

Tegen mijn 20 e levensjaar had ik genoeg van het stadse chaotische leven en de naar mijn smaak en ervaring toch wat duistere subcultuur van de westerse samenleving en ontstond er als gevolg van maatschappelijke tegenslagen en teleurstellingen, een innerlijk verlangen naar, zuiverheid, eenvoud, mystiek en een meer meditatief en studerend leven. Geestverwanten werden gevonden in de School van het Gouden Rozenkruis, een moderne mysterieschool die in Nederland was ontstaan en is uitgegroeid tot een internationaal gnostieke beweging.

Later in die periode ( 1975) werd het boek ‘A Course in Miracles' uitgegeven en werd het me duidelijk dat dit boek door de echte meesters was doorgegeven en niet door de valse leraren die er natuurlijk ook zijn. Tussen mijn 20e en 30 e levensjaar, werd veel tijd aan studie besteed en vanaf mijn 26 e jaar aan het opbouwen van een eigen praktijk.

In de mysterieschool van het Gouden Rozenkruis waren er mystieke ervaringen die mij nog meer bewust maakten van het bestaan van hogere bewustzijnsniveau´s, en geestelijke leraren. Zij worden aangeduid als ingewijden en spirituele meesters, die werkzaam zijn in de hoedanigheid of onder de vleugels van de Heilige Geest. In de esoterische literatuur spreekt men van de Hiërarchie van Meesters van de Grote Witte Broederschap.
Het woord ´Meester´ slaat in dit verband op het feit dat zij de dood hebben overwonnen, het woord ´Witte´ heeft betrekking op hun smetteloze energiekleed of aura en hun onvoorwaardelijke en reine Liefde. Het woord ´Broederschap´ slaat vooral op het universele karakter van het kindschap Gods dat zij als mannen of vrouwen in hun laatste incarnaties op aarde realiseren of hebben gerealiseerd, in geval het om een ten hemel gevaren Meester gaat.

Meesterschap

Een Meester heeft eenheid bereikt met God en kan als Jezus zeggen: ‘Ik en mijn hemelse Vader (en Moeder ) zijn één!'
Het één worden met God en zijn Koninkrijk is het mystieke proces van eenwording, eerst met het Hoger Zelf of Christus Zelf ( De zoon of Dochter van God ) en vervolgens met het hoogste principe in onze microkosmos de aanwezigheid van God, de ‘Ik Ben die Ik Ben Aanwezigheid'.
Om dit te bereiken moet de spirituele leerling ‘Het Pad' van de meester volgen. Natuurlijk is dit een universeel Pad, maar iedere meester heeft toch op een unieke wijze het universele doel bereikt. Zo zijn er op aarde vele meesters geweest die soms in hun laatste leven op aarde een grote leerlingenschare hadden.

Bekende ten hemel gevaren meesters zijn Jezus, Boeddha, Moeder Maria, Johannes de Doper, Johannes, de leerling van Jezus, Maria Magdalena, KuanYin, Mozes, Dwal Kul, Kuthumi, Saint Germain en El Morya. ( Master More )
Er zijn veel meer ten hemel gevaren meesters en meestal keren zij niet terug in incarnatie op aarde, hoewel de bovenstaande meesters wel gekozen hebben om de mensheid op aarde te blijven begeleiden.

Na mijn Rozenkruisers periode, zo vanaf het 28e levensjaar nam ik deel aan de Antroposofische vereniging en bestudeerde ik het werk van Alice Bailey en de Arcane School. In Zutphen werd rond 1980 de Academie Raphaël opgericht, een school voor spirituele geneeskunst.
Kort daarna werd ik leerling van White Lodge England, een spirituele school waarin je werd opgeleid en getraind als spiritueel psychotherapeut. Ook ontmoette ik in die periode mijn leraar in het Sjamanisme Joska Soos en kwam in contact met de Summit Lighthouse, een Amerikaanse mysterieschool.


Boodschappers van God

Alle scholen en bewegingen die zijn genoemd, waren ontstaan vanuit één of twee mensen, die in contact stonden met de meesters en die onder hun leiding en inspiratie werkten. Sommigen traden op als ‘boodschapper' of ‘messenger'(Eng), zodat de meesters via een bijzondere vorm van overdracht, die wel channeling wordt genoemd, direct tot de leerlingen kunnen spreken.
Het werk van Blavatsky, Bailey en anderen werd ook vaak gedicteerd door een meester, die uiteraard in staat is om bijvoorbeeld telepathisch met gevorderde leerlingen te communiceren.

Zo kan een leerling tijdelijk ook zijn stem als instrument voor spraak aan de meester ter beschikking stellen. Dit is een hogere vorm van mediumschap in tegenstelling tot het spiritisme, waarin meestal contact wordt gezocht met niet bevrijde entiteiten in de astrale of mentale wereld. ( het dodenrijk). Dat soort praktijken trokken mij niet zo aan. Ik wist dat de spiegelsfeer ( het dodenrijk) van deze aarde het thuis is van vele overledenen, maar daar is weinig echte kennis te vinden, omdat deze sferen niet direct behoren tot Gods Koninkrijk.
Natuurlijk is de aarde en de astrale en mentale wereld wel een uitvloeisel van Gods werk, maar de lagere trillingsgebieden zijn door de mens en zijn vrije wil, dermate belast, dat we kunnen zeggen dat de wereld zoals ze nu is veel meer een reflectie is van de collectieve bewustzijnsstaat van de mens en niet meer de volmaakte schepping van God.

Hier geldt over het algemeen: De wijsheid der ( aardse) mensen is dwaasheid voor God en omgekeerd. Het is daarom ook begrijpelijk dat Antroposofen en Theosofen elkaar niet goed verstaan.
Een meester werkt in en vanuit hogere frequenties, dan waarvoor de gemiddelde mens gevoelig is. Een gevorderde leerling kan deze bewustzijnsfrequenties onderscheiden.

Hij of zij is in staat om het bewustzijn als een radio of TV af te stemmen op verschillende bewustzijnsniveaus ( kanalen) en herkent zo op welk nivo een ander mens of een geestelijk wezen opereert.

Summit Lighthouse

Elisabeth Clare Prophet, was in die periode het hoofd van de Summit Lighthouse en zij en haar internationale beweging werden door de meesters gesponsord. Haar werk en dat van haar man Mark Prophet, getuigt onomstotelijk van het feit dat de meesters op talloze manieren met hun geïncarneerde leerlingen samenwerken.

Vanaf het eerste contact met de Summit ervoer ik dat dit een echte levende mysterieschool was en kreeg op allerlei manieren bevestiging dat ik meer persoonlijk geroepen werd om bij te dragen aan het werk. Zo kon het gebeuren dat in een moeilijke periode de Summit Lighthouse onderdak kreeg in het New Age centrum de ARK, te Zutphen. (1988)

Rond de eeuwwisseling kwam er een einde aan de spirituele sponsoring van het werk van de Summit Lighthouse en werd Kim Michaels een medeleerling binnen de Summit Lighthouse aangewezen als nieuwe messenger.

Vraag het de echte Jezus

Vanaf 2002 ontstaat dan de website askreal jesus.com onder de directe leiding van de ten hemel gevaren Meester Jezus Christus. Later werden meerdere websites toegevoegd, zoals die van Moeder Maria , Saint Germain en Gautama Boeddha.

Opmerking: Onlangs zijn de websites weer gereorganiseerd, vandaar dat wij veel links op de sites van Stichting de ARK zullen moeten aanpassen.
Zo is de Nieuwe Mysterieschool onder leiding van de ten Hemel gevaren Meesters in het gloednieuwe Aquarius Tijdperk, mede dankzij het internet een wereldwijde internationale beweging geworden en ieder oprechte zoeker naar de hoogst mogelijke openbaringen en kennis kan zo in contact komen met de spirituele leraren der mensheid.

Hoe komen nu de teksten op deze website tot stand? Kim wordt door een meester benaderd om als 'messenger' op te treden en vervolgens komt dan een dictatie door via de stem van de boodschapper. Dit wordt opgenomen en door een computersoftware als tekst zichtbaar gemaakt in het computerscherm. Zo komen hele dikke boeken, maar ook antwoorden op vragen of specifieke dictaten tot stand.
Omdat Kim Michaels een heel zuivere afstemming heeft, vanwege zijn gevorderde status als leerling van de meesters, kan hij gebruikt worden als een betrouwbaar kanaal die geen ego elementen toevoegt aan de transmissie.

De techniek van het internet die dank zij Saint Germain aan de wereld is gegeven, maakt het mogelijk om de leringen van de meesters snel door te geven naar alle uithoeken van de aarde, waar miljoenen leerlingen zich bewust beginnen te worden van hun relatie met de meesters.
Zo kunnen zuivere en waarachtige alchemische en esoterische kennis als ‘de wetenschap van het gesproken woord' ( specifieke mantra's, invocaties en gebeden) worden doorgegeven.


Hiermee is de spirituele voorhoede van de mensheid in staat is om, mede door interventie van meesters, elementaal wezens, engelen, aartsengelen en andere kosmische wezens, betekenisvolle veranderingen teweeg te brengen in het energieveld van de aarde en in het collectieve bewustzijnsveld der mensen.

Als voorbeeld noemt de Meester Saint Germain, de val van de Berlijnse Muur. Hij legt uit dat zonder de jarenlange invocaties en gebeden van de leerlingen van de Broederschap, er mogelijk een derde wereldoorlog uitgebroken zou zijn in Europa.
Dankzij het spirituele werk van een betrekkelijk kleine groep mensen is dit niet gebeurd. Nu hoor ik veel mensen denken “ja dream on', maar ik wil hun dan in herinnering brengen wat er bijvoorbeeld in het oude testament beschreven is over de val van Jericho en hoe Mozes het Joodse volk heeft kunnen bevrijden van het juk der Egyptenaren.

Het is voor veel mensen ongelooflijk dat de meesters met behulp van geïncarneerde leerlingen tegenwoordig via het internet werken, maar deze mensen begrijpen niet dat de meesters qua bewustzijn en visie ons mijlenver voor zijn. Een ten hemel gevaren meester is een onsterfelijk geworden mens en daardoor is hij of zij meer geworden dan een aards mens. Jezus en andere meesters waren al tijdens hun leven in staat tot dingen die wij classificeren als wonderen. Zouden zij dan na hun hemelvaart niet nog veel verder gegroeid en ontwikkeld zijn en daardoor heel goed in staat om Gods Almacht te demonstreren?
Wie de moeite neemt om de nieuwe openbaringen van de meesters te bestuderen via de koppelingen die hier boven zijn gegeven, zal merken dat de meesters op talloze onderwerpen hun licht laten schijnen en dat hun inzicht en staat van verlichting onmiskenbaar afstraalt van hun woorden.

Het menselijke ego wijst het Christuslicht af

Wel moet gezegd worden dat veel mensen die er nog niet helemaal aan toe zijn en of die niet in staat zijn om het licht te herkennen, vaak een sterke negatieve emotionele reactie vertonen wanneer zij met het spirituele licht in aanraking komen. Tegen hen kan gezegd worden, dat de mate van de opgewekte irritatie en de daar op volgende negatieve reactie aangeeft hoezeer zij nog in de macht van de illusies van het ego gevangen zitten.
Ik heb talloze mensen zien reageren op het innerlijke Licht dat ieder lid van de Broederschap in meerdere of mindere uitzendt en die reacties worden natuurlijk altijd bepaald door de bewustzijnsstaat van de ontvanger. Omdat een groot deel der mensen gevangen zit in het egobewustzijn ( het klein menselijke, angstige ikje ), roept de confrontatie met waarachtig spiritueel licht, het licht van de Heilige Geest, of het Christus licht vaak de antichrist in hen op.
Het menselijke ego is in zekere zin een uitdrukking van de geest van de antichrist. Hier kan nu niet te diep op ingaan worden, omdat het anders een te complex verhaal wordt, maar het punt moet wel gemaakt worden, opdat mensen begrijpen gaan dat hun afwijzing van waarachtige spirituele leringen, zoals die van de ten hemel gevaren meesters, voornamelijk te maken heeft met de weigering van hun ego om de geestelijke oorsprong en realiteit van de ziel en de schepping te erkennen.

Dit is namelijk voor het menselijke ego vergelijkbaar met het tekenen van zijn eigen doodvonnis, want pas wanneer een mens kiest voor het waarachtige leven in Christus dan, is hij bereid om zijn ego ( of lager zelf ) af te leggen.
De meesters hebben juist daarom via toespraken en gedicteerde boeken een diep inzicht gegeven in de menselijke psychologie en het pad van bevrijding en verlichting door overwinning van het klein menselijke ego.

Jarenlange studie van de leringen van de ten hemel gevaren meesters, in vele verschillende stromingen en scholen ( die ik niet allemaal heb genoemd) hebben mij er van overtuigd, dat er geen enkele aardse bron van kennis kan tippen aan de universele kennis en wijsheid der meesters.
Deze universele kosmologie heeft mij bewust gemaakt van het feit dat onze huidige wetenschap nog maar in de kinderschoenen staat en slechts een heel klein deel van de werkelijkheid onderzoekt en beschrijft.

De Wijsheid, de Kracht en de Liefde, die iedereen kan ervaren die in contact komt met de Heilige Geest waarmee de meesters één zijn, verklaren het allesoverheersend gevoel van ontzag, dankbaarheid en de extatische mystieke vreugde van de leerlingen in de universele mysterieschool.
De spirituele dagelijkse ervaringen in contact met de universele mysteriescholing van de ten hemel gevaren meesters, schenken mij dan ook de diepe innerlijke zekerheid, dat ik thuis gekomen ben en een vrede die alle verstand te boven gaat.


Roeland Solcer

Dit artikel verscheen in oktober 2012 op amsterdam.tk

Deel 2 van dit artikel vindt u hier

Online

We hebben 66 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +