personal4

threefold flame new smaller

Via een connectie ontving ik onderstaande dialoog tussen een professor en een student, die verheldert wat in spiritualiteit en filosofie in algemene termen, wordt aangeduid als monisme en dualisme. 

Monisme en dualisme

Monisme en dualisme zijn twee filosofische standpunten die betrekking hebben op de ontologie, de zijnsleer, de leer over 'het zijnde'. Het woord 'monisme' hangt samen met het Griekse 'monos': een, terwijl 'dualisme' samenhangt met het Griekse 'duo': twee. Het monisme stelt dat er slechts één substantie, één stof is waaruit alles bestaat, terwijl het dualisme stelt dat het er twee zijn, namelijk stof en geest.

De geesteswetenschap, esoterie of kosmische wetenschap, zoals die in de waarachtige mysteriescholen op aarde in alle culturen is onderwezen en die oorspronkelijk afkomstig is van de ten hemel gevaren meesters, stelt ook dat er geen wezenlijk onderscheid is tussen  geest en materie.

Alles is Eén!

Uiteindelijk beginnen we te realiseren dat alles uit energie bestaat, uit een levende intelligente geest die we God kunnen noemen of duizend andere namen kunnen geven. Er is geen fundamenteel verschil tussen geest of energie en materie. De ten hemel gevaren meesters prefereren momenteel deze eerste oorzaak van alles "BEWUSTZIJN" te noemen. Er is volgens hen en de ontwaakte of meer verlichte mensen op aarde niets anders dan bewustzijn en alles is daar op terug te voeren.

Inmiddels is dit dankzij Albert Einstein en de inzichten van de quantum fysica ook een wetenschappelijk feit. 

In de Engelstalige bijdrage 'It's Time To Wake Up - We Are All One', wordt ook op dit levensveranderende inzicht gewezen, zoals de titel al aangeeft.

Wat dit allemaal voor consequenties heeft voor het mens en wereldbeeld van de gemiddelde mens op aarde is schokkend te noemen, vandaar de uitspraak: "If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet." ~ Niels Bohr.

Kort samengevat, het begrijpen van de consequenties van de relativiteitstheorie en quantum mechanica brengt de mens tot het inzicht dat de meeste mensen in een 'dualistische illusie' van afgesheidenheid leven en deze schok leidt onheroepelijk tot een identiteitscrisis.

De volgende conversatie kan je helpen om te ervaren wat hier bedoeld wordt.

 

Een bijzondere en interessante conversatie

Een atheïstische professor in de wijsbegeerte sprak tot zijn klas over het probleem dat de wetenschap heeft met God, de almachtige. Hij vroeg een van zijn nieuwe christelijke studenten om op te staan en naar voren te komen.

Professor : Ben jij een christen?
Student : Ja meneer.
Professor : Dus je gelooft in GOD ?
Student : Absoluut, meneer.
Professor : Is GOD Goed ?
Student : Zeker.
Professor : Is GOD ALMACHTIG ?
Student : Ja.
Professor : Mijn broer is gestorven aan kanker terwijl hij GOD gebeden had hem te genezen.
De meesten van ons zouden anderen die ziek zijn helpen. Maar GOD deed dat niet. Is GOD dan wel goed geweest voor hem? Hmm?

(De student was stil )

Professor : Daar heb je geen antwoord op, he? Laten we eens opnieuw beginnen, jongeman. Is GOD Goed?
Student : Ja.
Professor : Is Satan goed ?
Student : Nee.
Professor : Waar komt Satan vandaan ?
Student : Van . . . GOD .. ....
Professor : Dat is juist. Zeg eens, is er kwaad in deze wereld?
Student : Ja.
Professor : Kwaad is overal, niet ? En GOD heeft alles gemaakt, Correct?
Student : Ja.
Professor : Wie heeft het kwaad gecreëerd ?

(Student geeft geen antwoord)

Professor : Is er ziekte? Immoraliteit? Haat? Lelijkheid? Al deze dingen bestaan in de wereld, toch?
Student : Ja, meneer.
Professor : Zeg eens, wie heeft dat allemaal geschapen?

(Student had geen antwoord)

Professor : De wetenschap zegt dat we 5 zintuigen hebben waarmee we de wereld om ons heen identificeren en waarnemen. Zeg eens . .. Heb jij ooit GOD gezien?
Student : Nee, meneer.
Professor : Zeg eens . .. Heb jij ooit je GODgehoord?
Student : Nee, meneer.
Professor : Heb jij ooit GOD gevoeld, aangeraakt, geroken of geproefd? Heb je ooit enige sensuele perceptie van GOD in welke vorm dat ook gehad?
Student : Nee, meneer. Ik ben bang van niet.

Professor : Toch geloof je nog steeds in HEM?
Student : Ja.
Professor : Volgens empirische, testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap dat jouw GOD niet bestaat. Wat heb je daarop te zeggen?

Student : Niets. Ik heb slechts mijn Vertrouwen.
Professor : Ja,Vertrouwen . En dat is het probleem dat de wetenschap heeft. . . . .(met jouw standpunt)

Student : Professor, is er zoiets als warmte?
Professor : Ja.
Student : En is er zoiets als koude?
Professor : Ja.
Student : Nee, meneer. Dat is er niet.

(Het werd erg stil in de klas nu de student de vragen stelde )

Student : Professor, je kan warmte hebben, gematigde warmte, intense warmte, zelfs hitte, gloeiend heet, maar ook een heel klein beetje warmte. Maar we hebben niet zoiets als koude. Wanneer we 273 °C onder nul, het absolute nulpunt bereiken, is er geen warmte meer, maar verder dan dat kunnen we niet gaan. Er is niet zoiets als koude. Het woord beschrijft slechts de afwezigheid van warmte. We kunnen koude niet meten. Warmte is energie. Koude is niet het tegenovergestelde van warmte, meneer, het is alleen de afwezigheid ervan.

(Je kon een speld horen vallen)

Student : Hoe zit het met donker, Professor? Is er zoiets als donker?
Professor : Ja. Wat is de nacht anders als het niet donker is?
Student : U heeft het verkeerd, meneer. Donker is alleen de afwezigheid van iets. Er is flauw licht, normaal licht, fel licht, flits licht, helder licht. Maar als er geen licht is dan is er niets en dat noemen we donker, toch? Als donker zou bestaan, zouden we donker nog donkerder kunnen maken, toch?
Professor : En wat wil je daarmee zeggen, jongeman?
Student : Meneer, mijn punt is dat uw filosofische uitgangspunt onjuist is.
Professor : Onjuist? Kan je dat uitleggen?
Student : Meneer u gebruikt het uitgangspunt van dualiteit. U stelt dat er leven is dat er dood is, dat er een goede god en een slechte god is. U beziet het concept van GOD als iets eindigs, als iets dat we kunnen meten. Meneer, de wetenschap kan niet eens verklaren wat een gedachte is. Wij weten dat de hersenen daarvoor elektriciteit en magnetisme gebruiken, maar het is nog nooit gezien en nog veel minder begrepen.
Wanneer u de dood beschouwt als het tegenovergestelde van leven dan gaat u eraan voorbij dat de dood niet zelfstandig als iets kan bestaan zonder leven. De dood is niet het tegenovergestelde van leven, maar alleen de afwezigheid ervan.
Vertel eens, Professor, leert u uw studenten dat zij zijn geëvolueerd van een aap?
Professor : Wanneer je refereert aan het natuurlijke evolutieproces, ja zeker.
Student : Heeft u ooit evolutie geobserveerd met uw eigen ogen?

(De professor schudde zijn hoofd met een glimlach terwijl hij zich begon te realiseren waar het argument heenging)

Student : Aangezien nog nooit ook maar iemand het evolutieproces in werking heeft kunnen zien en het zelfs niet bewezen kan worden dat het een voortgaand proces is, is het daarom niet zo. professor, dat u ons slechts uw mening probeert te onderwijzen? Bent u niet in plaats van een professor in de wetenschap eigenlijk een predikant?

(De klas ging even plat )

Student : Is er iemand in the klas die ooit het brein van de professor heeft gezien?

(De klas bulderde van het lachen )

Student : Is er iemand die ooit het brein van de professor heeft gehoord, gevoeld, aangeraakt, geroken, geproefd? . . .. Niemand lijkt dat ooit gedaan te hebben. Dus, volgens het empirisch, testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap, professor, dat u geen brein heeft. Met alle respect, meneer, maar hoe kunnen we geloven dat het juist is wat u ons onderwijst?

(De klas was stil. De professor staarde de student aan, zijn gezicht ondoorgrondelijk )

Professor : Ik denk dat je daar maar op moet vertrouwen, jongeman.
Student : Dat is het meneer .. . . Exact ! 
De band tussen de mens en GOD is vertrouwen.
Dat is wat de dingen in leven houdt en in beweging..

NB: De student was of zou Albert Einstein kunnen zijn.

Zie ook over Einstein: 

Albert Einstein- How I See the World

Roeland Solcer 

Online

We hebben 66 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +