personal4

threefold flame new smaller

Partij voor de Liefde 

De samenzwering van het Kwaad geopenbaard 

 

( Hoewel 8 jaar geleden geschreven, zijn de hoofdlijnen van dit artikel nog steeds actueel. De serie artikelen over de Graal wordt momenteel gecorrigeerd en aangepast - nov. 2013  )

Acht jaar geleden werd ik geïnspireerd tot het creëren van 'a passionate mysteryplay for the new age'. Het betrof een visioen over een mogelijke positieve ontwikkeling en toekomst van ons land, als gevolg van een individuele, bewuste, zelf gekozen revolutie in het bewustzijn, van mensen, die zich ook politiek zouden kunnen verenigen binnen , wat ik toen  'De Partij voor de Liefde' noemde. Ik schreef in het 18e hoofdstuk van mijn serie over de Graal het volgende:

Het vorige artikel in deze serie over de Graal vindt u hier

Zutphen, 4 december 2006 

In een tijd van Bedrog is het vertellen van de WAARHEID een revolutionaire daad

- George Orwell

Het is duidelijk dat de  Partij voor de Liefde, die melding maakt van de internationale samenzwering en het bestaan van een machtselite die aan de touwtjes trekt, zich dient te verantwoorden naar het publiek. Omdat wij ons vooral baseren op aanwijzingen van de Grote Witte Broederschap verwijzen we naar verschillende leringen van Jezus over dit onderwerp.

Er zijn ook talrijke reportages en documentaires te vinden op bijvoorbeeld youtube, waar het onderwerp van 'de samenzwering' aan de orde komt, zoals bijvoorbeeld The Money Masters , waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de historische ontwikkeling van ons monetaire systeem.

De ontdekking van de samenzwering van de banken elite begon met een onderzoek naar het invoeren van de inkomstenbelasting in de V.S. Dit laatste gebeurde in 1913. De onderzoeker kwam op het spoor van een verbijsterend complot, dat gesmeed werd in kringen van de rijkste mensen ter wereld, de internationale bankiers.  Deze documentaire is een zeer belangrijk document omdat het één van de weinige films is die gebaseerd is op degelijk onderzoek. Stap voor stap wordt duidelijk hoe de internationale samenzwering van het kwaad zich een plaats heeft veroverd in alle geledingen van de maatschappij, door controle over de geldstromen op de wereld.!

Wij raden iedereen aan om de tijd te nemen om deze bijna 2 uur durende film helemaal uit te zien. Het zal uw visie op politiek en samenleving totaal veranderen, als u nog niet op de hoogte was van deze feiten en kennis. Besef ook dat Nederland en Europa in soortgelijke problemen zit, omdat wij natuurlijk onderdeel uitmaken van het netwerk van "Big Brother" en kom tot het inzicht, dat wij een revolutie van onderaf moeten beginnen om het tij te keren.

 

Toelichting bij de visie op onderwijs en opvoeding (zie ook De Graal 17) :

Uit: Aantekeningen 2006

 

" Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft"  - Jezus

 

Invoering van nieuwe vakken, onderwerpen inzichten en werkwijzen in het onderwijs ontleent aan:

Filosofie & metafysica ( ook wel esoterie of geesteswetenschap genoemd), Universeel Godsdienstonderwijs, Universele Menskunde, Spirituele Psychologie.

De voortdurende ontkenning en ontheiliging van "God",  de Geest en het geestelijke leven in de moderne materialistische wereld is de bron van de ontaarding van onze jeugd!  Want als de tere mensenziel niet wordt opgevoed in Liefde, Wijsheid, Waarheid en Waarachtigheid, verlept zij, als de een plantenkiem die het Licht van de Zon ontbeert.

Het collectieve onderbewustzijn en het ego van  de mens bevatten een op angst gebaseerde, fundamentele programmering en conditionering, die leidt tot vooroordelen en discriminatie op huidskleur, etnische, religieuse en politieke overtuiging, inkomen, opleiding en sexuele geaardheid. Iedereen die anders is als jezelf is voor het angstige ego bedreigend.

Zolang de mens behept is met het angstige en dominante "ego", de innerlijke antichrist, zal dit probleem niet oplossen.  De enige oplossing is het ontwikkelen van onvoorwaardelijke Liefde vanuit het bewuste zelf, door de juiste keuzes te maken en te stoppen met wijzen, te stoppen met vechten en in zelfreflectie je bewust te worden van de innerlijke angst en de illusie van het ego, de ware innerlijke oorzaak van de fundamentele gespletenheid van de mens, - om tenslotte dit lagere onwerkelijke zelf te transcenderen.

Zelfkennis bescheidenheid, mededogen, vergevingsgezindheid waarachtige spiritualiteit worden dan stap voor stap ontwikkeld op het Pad van onvoorwaardelijke universele Liefde.

Maar er is moed voor nodig om de Waarheid van de eigen iinnerlijke duisternis (onwetendheid), onder ogen te zien. Daarom is het nodig dat er een waarachtige eigentijdse spirituele visie en lering wordt aangerijkt die de mensen het Pad van de Liefde openbaart. Deze levende leer en dit levende Woord worden feitelijk opnieuw in de harten van de mensen geschreven. Het is niet iets dat buiten ons is maar een wijsheid die in het menselijke 'ware zelf ' is ingebed. Het gaat er om de mensen zich bewust te laten worden van de Liefde die al in hen is. Ons 'ware of bewuste zelf' maar ook ieder atoom van ons lichaam, ja alles wat is, was en ooit gemaakt kan worden, wordt geschapen uit het Moeder Licht, doordrongen van de essentie van Liefde!

God ="Liefde" en Materie = "gestold Moeder Licht vervuld van de Vader Geest in onvoorwaardelijke  Liefde".

 

God = Liefde openbaart zich dan in de ene werkelijkheid als energie en materie, als geest en stof. Het verschil tussen beiden is hun  frequentiesnelheid. Er is geen ander verschil en de moderne wetenschap heeft inmiddels aangetoond wat in de metafysica en esoterie al sinds mensenheugenis bekend is!

Het beginsel van de Liefde is wat wij hier in het Christelijke Westen zien, als de manifestatie van de innerlijke wedergekomen ( d.w.z. opnieuw bewust geworden)  Christus. Je zou het ook de wedergeboorte van de Liefde en het Licht kunnen noemen in de harten van mensen, want het gaat om universele aspecten die in alle wereldreligies zijn terug te vinden, die in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, oorspronkelijk en in wezen, dezelfde boodschap brengen.

Wanneer mensen zullen gaan inzien dat de profeet Mohammed, Jezus Christus, Boeddha, Krisna en vele andere Meesters en Heiligen in wezen dezelfde veelzijdige Waarheid hebben gebracht, aangepast aan de tijdgeest en de ontwikkeling van de toenmalige doelgroep, dan kunnen zij eindelijk ophouden met vechten en haten en beginnen elkaar lief te hebben.

Daarom moet het onderwijs altijd aandacht besteden aan filosofie en de wereldreligies, als onderdeel van de algemene ontwikkeling. Onwetendheid en domheid maakt de mensen blind en doof voor de Waarheid.

Het probleem van het Kwaad

Ook moet duidelijk worden gewezen op de verminkingen van vrijwel alle  z.g. heilige geschriften op aarde, door de machten van het Kwaad, die de mensheid hiermee probeert te misleiden en te verdelen.

Het wezen van het  kwaad zal in duidelijke taal benoemd en uitgelegd worden, net zo lang tot dat iedereen gaat begrijpen dat de vijand nooit een ander mens is, maar dat het de geest van onwetendheid en ontkenning van God en zijn onvoorwaardelijke Liefde is, die gestold als ons  ego, het illusiore lagere zelf, ( de innerlijke antichrist ) mensen tot slaaf van het kwaad maakt en hen tegen elkaar opzet.

De  mens begint zich in onze tijd collectief bewust te worden van het feit, dat dit ego in de mens het schijn "Ik"  is en niet hun ware zelf! En dat dit ego in mensen de oorzaak is van alle ellende in de wereld. Tenslotte moeten de mensen gaan beseffen dat er ook mensen en onzichtbare krachten bestaan, die het ego en het kwaad blijven dienen omdat ze God en de Liefde haten en denken dat ze het beter weten dan God..

Deze mensen, wezens en krachten vormen op aarde een groot probleem. Zij belichamen de uiterlijke antichrist , geleid door een machtselite die achter de schermen in de wereldpolitiek, in staat en kerk, in de media, de academische en de finaciële wereld, aan de touwtjes trekt. Wij zullen als politieke beweging in navolging van de Grote Witte broederschap, enige aandacht moeten besteden aan de achtergronden van de internationale samenzwering van het kwaad.  

De Dag des Oordeels

Omdat de dag van het oordeel van God is aangebroken, een tijd waarin het kwaad gebonden wordt, zal deze machtselite over niet al te lange tijd geen enkele macht meer bezitten. We zien in onze tijd steeds vaker hoe het kwaad ontmaskerd wordt. Het kwaad zal  in de 21e eeuw door God en zijn dienaren gebonden en van de planeet verwijderd worden.

Wie eindeloos blijft volharden in het kwaad gaat tenslotte door een proces dat in de bijbel de tweede dood wordt genoemd.

Dit is natuurlijk geen automatisch proces, maar afhankelijk van de Vrije Wil. Wanneer wij niets doen, kan God ook niet alles doen, omdat hij ons een vrije wil heeft geschonken om ons leven hier op aarde te maken tot een hemel of een hel.

De mensheid moet dus kiezen!

Kies je voor de dood of voor het leven? Kies je voor de Liefde of voor angst? Kies je voor groei onwikkeling en het overstijgen van je huidige toestand, door het overwinnen van angst, dan kies je voor God wiens Liefde je onoverwinnelijk maakt!  God kan dan in je hart wonen en omvat je totaal als de Zon van je wezen, als de Zo(o)n van God in je hart!

Reïncarnatie

Dit is niet te begrijpen als wij de leer van reincarnatie niet aanvaarden, die Jezus aan zijn verst ontwikkelde leerlingen gaf. Het feit dat Jezus, Johannes de Doper aanwees als de wedergekomen profeet Elia bewijst dit trouwens, dus het is ronduit triest dat de Christenen deze waarheid over reïncarnatie nooit hebben aanvaard.

We hoeven dus niet in één leven zo volmaakt te worden als Jezus was aan het einde van zijn leven in Palestina. Zijn bewuste Zelf, had daarvoor ook al vele andere levens op aarde achter ervaren.

Uitdrukkelijk wordt hier gesteld dat we de spirituele kennis die hier gegeven wordt, niet tegen wil en dank willen inwrijven. Waar het ons om gaat is dat de Liefde ons inspireert  om de Waarheid te vertellen, zoals we die uit eigen levenservaring hebben gevonden. Mensenzielen reïncarneren vele keren op aarde, voor dat we alle lessen op deze school hebben geleerd. 

Het kwaad vernietigt zichzelf tenslotte omdat het niet kan bestaan, het is een tijdelijke illusie, want God is Liefde. In tijd en ruimte ( de grote illusies) wordt dit proces alleen uitgesmeerd over vele levens, waarin wij telkens weer de kans krijgen om opnieuw te beginnen of verder te gaan op het Pad van menswording.

Wij hoeven ons dus niet met het kwaad te identificeren, want dat is een onjuiste voorstelling van zaken omdat we in wezen Liefde zijn! Weet dat, geloof dat, want wie in de Liefde gelooft en standvastig is, zal overwinnen.

Dagelijks krijgen we de kans om onze frequenties te versnellen door de Liefde te ontwikkelen. Wanneer onze aura een hogere vibratie aanneemt, door gestage geestelijke arbeid, dan ontstijgen wij de lagere bewustzijnstoestand, die weer het gevolg is van vertraging van de frequenties.

De val uit het Paradijs is een bewustzijnsval in een lager frequentiegebied, welke de verharding van ons hart, de moord op de Liefde, tot gevolg heeft.

De wedergeboorte uit water is de wedergeboorte van de bewustwording van de Eenheid, het bewustzijn van het eeuwige Christuskind, het bewuste zelf, dat zich één weet met de Bron.

Een geestelijk leraar is slechts een voorbeeld, dus een leraar tracht het goede voorbeeld te geven door Kracht Wijsheid en Liefde te belichamen en in de mate dat het hem of haar lukt, neemt zijn spirituele betekenis toe. Jezus is een groot leraar, zoals ook Mohamed en Boeddha en Krishna. .

Er zijn vele graden van leraarschap, maar vergeet niet dat er boven iedere leraar een nog geestelijk oudere en wijzere leraar staat, zelfs in het geval van Jezus is dat zo. Maar ook die leraren zijn in wezen niet meer dan jij en ik, die nog aardse stervelingen zijn. zij zijn slechts verder op het Pad.

De mens zal zich door geestelijke ontwikkeling gaan beseffen dat hij het Licht der wereld in zich draagt! Dat ieder mensenziel geroepen is om als Jezus, een Christus te worden ( een volmaakte zoon of dochter van God) of zo u wilt een Boeddha of Bodhisattva, of zo u wilt een heilige!

Meesterschap over het zelf is het doel van de aardse leerschool, niet meesterschap over anderen!

De oorspronkelijke Christengemeenschap rondom Jezus, tijdens zijn leven in Palestina, is vanaf het moment dat Petrus, Christus drie keer verloochende eer de haan kraaide, het verkeerde pad opgegaan. Althans dat deel van de eerste christenen, dat zich heeft gevestigd als de Moeder Kerk, de Rooms Katholieke Kerk.Het waren o.a. de gnostici, die de wel de ware leer, eeuwenlang hebben behoed. 

Hierdoor is een totaal verkeerd beeld ontstaan van de leer van Meester Jezus en tegenwoordig weet bijna niemand meer wat Hij bedoelde te zeggen in de laatste 3 jaar van zijn leven.

Daarom heeft de opgevaren Meester Jezus (opgevaren naar een hoger trillingsnivo tot op het punt waar de mens, meer dan mens wordt en onsterfelijkheid en een eeuwig lichtlichaam verwerft), de afgelopen 2000 jaar talloze mensen, die door de zuiverheid van hun hart wel iets vermoeden van de Waarheid, als leraar begeleid. Sommigen van hen, zijn er in geslaagd om het meesterschap en de Hemelvaart zelf ook te realiseren. Jezus was  trouwens niet de eerste mens die ten hemel voer, velen zijn hem voorgegaan.

Jezus is geen idool! Hij is een geweldig voorbeeld voor ons, hij is wel een oudere broeder, die om het maar eenvoudig te zeggen hoogleraar is in de kosmische universiteit, terwijl de meeste mensen nog onbewuste babies op aarde zijn.(vergeleken met Hem en andere opgevaren Meesters)

Maar daarom zijn ze in Gods ogen beslist niet minder!  Hoe kan een baby in de ogen van zijn vader minder Liefde verdienen  dan een andere zoon, die een volwassen man geworden is, van dezelfde vader?

Wij zijn allemaal kinderen van de Liefde en sommigen van ons zijn misschien geestelijk wat ouder, maar zij zijn daarom volstrekt niet belangrijker in de ogen van de Liefde.Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden, want vele mensen vinden zichzelf onwaardig of dom als ze voor hen moeilijk te begrijpen dingen, zoals deze tekst lezen. Dat is trouwens precies wat het ego wil, namelijk dat u afhaakt en een verkeerd oordeel velt over dit initiatief, want dan heeft het weer kans gezien om je ware 'bewuste zelf' te misleiden.

Roeland Solcer

Het volgende artikel in deze serie vindt u hier

Online

We hebben 113 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +