personal4

Artikelindex

In dit 23e artikel in de serie over de Graal aandacht voor mijn werk als moderne Sjamaan.

roelandstrom

De Graal 23: De moderne Sjamaan

Het vorige artikel in deze serie, De Graal 22 vindt u hier

Let op: Deze serie artikelen over de Graal is gemaakt tussen 2005 en 2009

 

Toen ik aan deze serie begon op 14 september 2005 schreef ik in mijn inleiding, getiteld:

“Waar gaat het heen?” , het volgende:

"Waar gaat het heen met ons mensen en deze wereld? Een belangrijke vraag want als we begrijpen welke richting de maatschappelijke en spirituele ontwikkelingen opgaan, dan kunnen we beter inspelen op wat komen gaat.

Misschien behoort u tot het soort mensen dat zich regelmatig afvraagt, wat nu werkelijk belangrijk is in het leven. U bent dan blijkbaar tot de conclusie gekomen dat veel dingen er minder toe doen en wellicht bent u bezig onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.

Misschien bent u er ook achter dat wat wij belangrijk vinden of niet, in hoge mate afhangt van onze ontwikkeling en in het bijzonder onze bewustzijnsontwikkeling. In ieder geval zullen verschillende mensen de vraag wat zij belangrijk vinden in het leven, verschillend beantwoorden.

Waar het heen gaat, hangt natuurlijk ook af van onze gerichtheid, want wij neigen altijd de kant op te gaan die ons aantrekt!

In termen van bewustzijnsgroei kan het dus twee kanten uit gaan: Of ons bewustzijn groeit en bloeit of we staan stil wat hetzelfde is als niet groeien of zelfs slinken (kleiner worden); in bewustzijnstermen is stilstand min of meer gelijk aan achteruitgang”.

De inspiratie

In de afgelopen dertig jaar, heb ik, geïnspireerd door de spirituele hiërarchie van onze planeet, ook wel de Grote Witte Broederschap genoemd, getracht mensen te informeren over “De Wederkomst van Christus” in de beginfase van de op 4 juli 2005 begonnen, “Eeuw van de Waterman”.

 

Zijn we wakker?

Wij zijn in deze serie over de Graal, tot nu toe ingegaan op de bewustzijnsverandering die nodig is om tot een genadevolle oplossing van alle individuele en wereldproblemen te komen.

De ten hemel gevaren meesters, hebben uitgelegd dat deze spirituele boodschap vooral is bestemd voor de mensen die er aan toe zijn, de top 10 % van de spiritueel meest ontwikkelde mensen op aarde.

Alleen deze mensen kunnen volgens de meesters een verschil maken, omdat hun de ogen enigszins geopend zijn. Het zijn de pioniers of de voorhoede van de mensheid, die door hun bewustzijnsontwikkeling het collectieve mensheidsbewustzijn kunnen verhogen in trilling.

Dit doen zij door het individuele Christusschap of Boeddhaschap te ontwikkelen. Kort gezegd is dit het Pad van discipelschap, dat ons brengt tot een volledige identificatie met de Eenheid, de Bron van het Al, die wij ook wel aanduiden met de naam 'God'. Het Christus of Boeddha -bewustzijn ( twee termen die met een subtiel verschil, min of meer de twee zijden van dezelfde medaille symboliseren) wordt ook wel kosmisch bewustzijn genoemd. ( N.B Het Boeddha bewustzijn wordt veelal pas bereikt na de hemelvaart)

De meesters nodigen de spiritueel volwassen geworden mensen uit om zich te herinneren, wat zij zich hadden voorgenomen, alvorens zij in incarnatie kwamen.

De wederkomst van Christus, is in de eerste plaats een gebeurtenis die zich voordoet in de enkeling, die zich herinnert dat hij of zij uit de vele ervaringen opgedaan in vorige levens, op het punt gekomen is om zelf het Christusschap te ontwikkelen in de navolging van de meesters, zoals Jezus ook zijn volgelingen opriep dit te doen.

Ons Goddelijke Plan

Voordat wij opnieuw incarneren, maken wij in samenspraak met onze spirituele leraren en op basis van de karmische mogelijkheden, een individueel plan, een blauwdruk voor ons toekomstige leven op aarde. Dit Goddelijke Plan behelst, in het geval van de individuele mens, natuurlijk ook zijn mogelijke vorderingen op de inwijdingsladder van het bewustzijn.

De praktische uitwerking van het Grote Goddelijke Plan voor de planeet in al zijn facetten, is iets wat gaandeweg in een veel grotere kring gedeeld kan worden en we staan voor een doorbraak waardoor het mogelijk zal zijn in de toekomst concrete informatie te geven over de wijze waarop we maatschappelijke vernieuwingen zullen kunnen presenteren en initiëren.

Saint Germain de hiërarch van het Aquarius Tijdperk heeft ons bijvoorbeeld duidelijke aanwijzingen gegeven hoe het geldsysteem in de wereld  zal moeten veranderen alvorens de Gouden Eeuw van de Waterman een feit kan zijn.

Deze aanwijzingen worden gebruikt om het programma van de  Partij voor de Liefde , verder te ontwikkelen.

Het grote gemis

We leven in een tijd dat we enerzijds zien dat de mensen op aarde massaal de weg kwijt zijn. De meeste mensen staan niet meer in contact met de Goddelijke bron in zichzelf en hebben daardoor geen besef en kennis van hun ware wezen, noch van hun opdracht in deze incarnatie op aarde.

Bij grote delen van de wereldbevolking, zien we dit schrijnende gemis aan besef en innerlijke kennis, misschien wel het beste geïllustreerd in het volkomen opgaan in de strijd om te overleven, of als zij het zich materieel kunnen permitteren, in het illusoire leven van het ego of lager zelf. Of mensen straatarm of stinkend rijk zijn, beide groepen hebben een slechte predispositie om zich spiritueel te ontwikkelen.

Het collectieve drama is niet uitsluitend het gemis aan spirituele kennis maar ook het gemis aan een waarachtige, in het hart ervaren, liefdevolle verbondenheid met ieder levend wezen, onze prachtige planeet en uiteindelijk de ganse schepping. De Eenheid waar wij deel van uitmaken wordt door velen niet meer ervaren.

Het ego, waar wij meermalen in de voorgaande hoofdstukken over gesproken hebben, is in al zijn afgescheidenheid vanzelfsprekend alleen, maar beseft niet dat dit door zichzelf in stand gehouden wordt. Vandaar zijn hopeloze zoektocht om zich te verbinden met andere ego's, waar het zich natuurlijk ook nooit blijvend mee kan verenigen.

Het gevolg zien we momenteel in o.a. de veelvuldige wisseling van ‘liefdespartners' terwijl er maar weinig relaties duurzaam zijn.

De Eenheidservaring of kosmische extase, die zich ook meer op de achtergrond laat kennen als een besef van verbondenheid met alles en iedereen, hebben velen verloren, omdat het innerlijk licht in het hart nog maar heel zwak, of gedoofd is. Het hart dat verdort, is een trieste aangelegenheid. Jezus sprak over de levende doden. Wat is er dan gestorven in deze mensen…? Het innerlijke Licht, dat wat ons kinderen van God, doet zijn, de geestvonk of het Licht van het Hart, is bij deze mensen gedoofd.

Zij zijn in de macht van de antichrist en hebben een materialistische kijk op het leven.

Geloof, hoop en….

Anderzijds is er alle reden tot hoop! De dageraad van de Nieuwe Tijd tekent zich helder af. De opstanding van de Nieuwe Mens is ook in steeds meer mensen waar te nemen. Er zijn vele graden van spirituele ontwikkeling bij de mensen op aarde te onderscheiden.

Er is een groep die een vaag geloof heeft dat er meer is, hoewel zij dat niet actief onderzoeken. Er zijn groepen mensen die een traditionele religie aanhangen en binnen deze groepen zijn weer vele graden van spirituele ontwikkeling.

Dan zijn er de zoekers die een hogere waarheid zoeken en ook dat kan op vele verschillende manieren.

Ten slotte zijn er de discipelen van de meesters, zij die zich overigens in alle andere groepen kunnen bevinden, maar die op innerlijke niveaus, soms zonder het te beseffen al een levende binding hebben met het Koninkrijk van God. En ook binnen deze gelederen zijn er vele graden van ontwikkeling.

Als je, zoals ik sinds mijn jeugd, je geroepen voelt om vanuit een onvoorwaardelijke Liefde en in verbondenheid met de universele natuur, je medemens te helpen in het besef van de Eenheid Van het Al, dan kun je dat beschouwen als je innerlijke Goddelijke roeping.

Wanneer je dan bovendien ontdekt, dat wat wij eigenlijk alleen voor elkaar kunnen doen, is wat we voor ons zelf doen, immers alles is één, dan besef je dat je moet beginnen jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben en dat is voor veel mensen, niet altijd zo gemakkelijk gedaan als gezegd.

Dus met vallen en opstaan, vervolgen wij de weg om de Graal te vinden. Op het punt waar wij nu staan weten we al dat de Graal niet buiten, maar in de mens gevonden kan worden, ja dat de mens zelf de Graal is, die gevuld kan worden met de wijn van de Geest, van de Heilige Geest wel te verstaan, waardoor wij deel krijgen aan het eeuwige leven.

Aurora

In zijn Nieuwjaarstoespraak 2008, getiteld:

“Diversiteit en de tolerantie zijn sleutels voor een samenleving in de Gouden Eeuw”,

zegt Gautama Boeddha:

“IK Ben de Boeddha en ik kom naar deze Aarde om vrede brengen, maar niet een vrede die wordt bewerkstelligd door iedereen het zelfde te laten zijn of iedereen te dwingen om op een bepaalde manier te leven.

Want mijn geliefden, zulk een vrede kan geen vrede zijn om de eenvoudige reden dat wanneer u alle mensen in een bepaald gedachten systeem wilt dwingen - zij het een godsdienst of politieke ideologie - u een gesloten systeem creëert dat onvermijdelijk door zijn eigen interne conflicten en tegengestelde krachten zal worden afgebroken”.

Daarom zullen de werkers van het Licht op aarde, de vrijheid van het individu altijd respecteren. Ik leg hier steeds de nadruk op omdat een veel gehoord misverstand bestaat dat de Witte Loge ( White Lodge, de Grote Witte Broederschap) een dictatoriaal gestructureerde 'organisatie' zou zijn.


3foldflame circle

Het Sjamanisme

Naast mijn levenslange bewustzijnsreis door de mysteriescholing, werd ik door de Hongaarse Sjamaan Joska Soos tijdens één van zijn workshops in de Kosmos, toen, hèt ‘ New Age Centrum' van Amsterdam herkend als sjamaan en als leerling aangenomen.

In die tijd was ik een zeer ondernemende genezer docent en therapeut, opgeleid en erkend als klassiek homeopaat, natuurgeneeskundig therapeut en spiritueel psychotherapeut met een eigen bloeiende school. Zoals gezegd, al jong openbaarde zich in mij een sterke hang naar het geestelijke leven, wat later tot uitdrukking kwam in mijn spirituele studies bij de Rozenkruisers, in de Antroposofie en binnen White Lodge, College for Spiritual Psycho- Therapy, als leerling van de Grote Witte Broederschap.

Tussen mijn drieendertigste en zesendertigste levensjaar wijdde Joska mij in als Groot Sjamaan. Tijdens die inwijdingen werd mij een dieper inzicht gegeven in mijn goddelijke Plan tegen de achtergrond van vele incarnaties op aarde. Nu 22 jaar later besef ik opnieuw, hoe zuiver Joska de geestelijke wereld kon waarnemen. Nu zie ik zelf nog duidelijker wat hij mij toen al doorgaf.

Hij maakte mij bijvoorbeeld duidelijk, dat mijn ziel alle basislessen in de mysteriescholing al in voorgaande levens had gehad en dat mijn leven tot rond mijn 55e levensjaar voornamelijk een herhalingsoefening zou zijn en een periode om karma te balanceren en mij meer bewust te worden. 

Daarna zou er meer ruimte kunnen komen voor het nieuwe waar ik aan mocht meewerken in de tijd van de grote verdrukking. Die tijd is inmiddels aangebroken. Hij noemde mij een Groot Sjamaan, wat betekent dat ik ingewijd ben in de grote geheimen, de Grote Arcana die wij o.a. kennen uit de TAROT, die ik toen al bestudeerde. Overigens is dit allemaal vrij betrekkelijk, want ook in dit leven voel ik me zelf op het spirituele pad regelmatig een beginneling en leer ik nog regelmatig de soms pijnlijke lessen die me bewust maken van het feit, dat ik alles behalve volmaakt ben.

Na mijn 35 levensjaar kreeg ik het gevoel dat ik voldoende training en ervaring had om mijn unieke pad als volwassen mens te bewandelen en om mijn missie, mijn individuele Goddelijke Plan voor dit leven met vallen en opstaan tot een goed einde te brengen.

Sjamanisme een praktische mystieke levensbeschouwing

Telkens probeer ik voor mezelf en anderen duidelijk te krijgen en helder te formuleren, waar het werkelijk om gaat, als we spreken over moderne spiritualiteit.

Het wezen van het Sjamanisme is dat sjamanen door innerlijke openbaring geleid worden. De sjamaan gaat de weg naar binnen en tracht één te worden met datgene wat hij/ zij wil kennen en begrijpen. Hij of zij moet eerst zelfkennis opdoen, alvorens anderen  of iets buiten jezelf gekend kan worden. Door een proces van bewustwording en transformatie, als gevolg van predispositie, talent, studie, training meditatie en levenservaringen, gaat het innerlijke Licht dagen… De innerlijke leiding wordt gezocht en gevonden door het luisteren naar de 'Stem der Stilte'. De rups transformeert tot vlinder en krijgt vleugels.

De geoefende praktiserende sjamaan gaat in meditatie en reist zo in de innerlijke wereld van de geest, om hulp en inzicht te krijgen in de problemen, waarbij zijn interventie gevraagd wordt.

De roeping van de sjamaan wordt innerlijk vernomen en uiterlijk bevestigd door zijn leraar.

Joska

Boven: Een boek over Joska Soos, mijn leraar in het Sjamanisme.

Eenvoud

Het sjamanisme is eigenlijk heel eenvoudig en daarin ligt ook haar kracht.

De sjamaan aanvaardt de dingen en mensen zoals ze zijn, zonder oordeel.

Wat is dat is.

Hij geneest niet, maar tracht harmonie en balans te herstellen, zodat genezing mogelijk wordt.

De natuur ( binnen en buiten ons), is zijn studieboek en laboratorium, het Hoger Zelf zijn leraar. Niet alleen de natuur buiten de mens maar ook de natuur van de innerlijke mens naar lichaam, ziel en geest zijn onderzoeksgebieden.

Als sjamaan wordt je geboren, het is niet iets wat je via een diploma bereikt. Er is wel een ‘lineage', de zogenaamde leraar ~ leerling relatie, wat wil zeggen dat er een traditie van leraren is. De lessen en initiaties worden doorgegeven aan mensen die de ingewijde sjamaan als leerling erkent.

Oorsprong

De oorsprong van het woord “Sjamaan”, gaat terug op het Akkadische woord “sjamash”, wat “zon“ betekent, het was dan ook de naam van de Babylonische zonnegod. Voor de volkeren van het Tweestromenland, was de zon het symbool van het geestelijke principe, de bron van het geopenbaarde leven, van vreugde en verlichting. De priesters werden ook “shamash”genoemd, wat ook ‘in dienst van het Licht' betekent.

Het woord sjamaan wordt ook in verband gebracht met het Siberische Toengoes (Evenks), en betekent daarin letterlijk: hij (of zij) die weet . Het meest kenmerkende aspect van sjamanisme is dat er direct contact gemaakt wordt met de geestelijke wereld en de geestelijke wezens door in trance of in een verruimd bewustzijn te geraken.

De Groot Sjamaan is sterk met de Geest, het Licht, de Liefde de Zon ofwel het Christuswezen verbonden.

Hij of zij, is iemand die het Licht, dat is ook de kennis in ontvangst neemt, belichaamt en als boodschapper in de wereld brengt of uitstraalt. Het gaat om innerlijke kennis van zichzelf, zijn medemensen en het wezen van alle tastbare en ontastbare dingen.

De sjamaan is vrij om zich met alles en iedereen te verbinden, maar kan vanwege zijn universele karakter nooit volledig of uitsluitend, met één aardse stroming, religie of beweging worden geassocieerd. Het Sjamanisme heeft ten onrechte het imago gekregen van een soort ‘primitieve natuur religie', wat geen recht doet aan de spirituele werkelijkheid.

De Sjamanistische visie en wetenschap zijn afgeleid van innerlijke of spirituele kosmische wetenschap en dus universeel. Een sjamaan is dan ook niet afhankelijk van een georganiseerde godsdienst of van een uiterlijke leider, noch laat een sjamaan zich vangen in welke beperking of classificatie dan ook.

De Rebel

Sjamanisme is wars van sektarisme en in staat om alle nieuwe openbaringen te incorporeren, omdat het geen beperkende dogma's accepteert. Het is de natuur van het mens om kennis en inzicht te zoeken over de wereld, zichzelf en het geestelijke leven.

Het stellen van de juiste vragen, daar begint alle kennis mee!

De sjamaan ontvangt de antwoorden vanuit zichzelf. De uiterlijke boekenkennis onze gidsen of leraren, helpen ons natuurlijk wel en zijn niet onbelangrijk, maar niet onmisbaar. Sjamanen overleven onder de moeilijkste omstandigheden. Het zijn ook strijders als het gaat om de verdediging van het Licht en de Waarheid. 

Te veel intellectuele of boekenkennis vormt vaak een belemmering voor het zien van de eenvoud en schoonheid als kenmerk van het ware.

Het “Koninkrijk” is in ons! Alle antwoorden liggen in onszelf besloten, ”Weet Gij niet dat Gij kinderen Gods zijt?”

Op aarde neemt de innerlijke openbaring van de sjamaan een persoonlijk karakter aan, naar gelang de cultuur, de tijdgeest en de mogelijkheden van de persoon.

De moderne sjamaan is dus een mens van zijn tijd en niet per se te herkennen aan de aanwezigheid van uiterlijke kenmerken. Het is eigen aan het leven en dus ook aan het Sjamanisme dat het altijd de status-quo, de bestaande orde en instituties wil doorbreken en verheffen. Wanneer wij in de stroom van het leven staan beseffen we dat alles voortdurend verandert.

Het is de innerlijke gesteldheid, de verbondenheid met de causale, hogere bewustzijnsgebieden van de ziel en de geest en zijn of haar dienende taak, die de sjamaan kenmerkt.

Het Sjamanisme kent geen institutionalisering, omdat zij een praktische transcendente (zich zelf steeds overstijgende) levenswijze is.

Sjamanisme is wel de oudste spirituele stroming die onze moderne wetenschap erkent, maar zoals de ingewijde weet staat onze academische wetenschap nog in de kinderschoenen.

Sjamanisme wordt wel de oerreligie van de mens genoemd, daar historische vondsten er op wijzen dat zij overal ter wereld voorkwam, ver voordat de moderne godsdiensten en wereldbeschouwingen opkwamen.

De wetenschap zal in de toekomst erkennen dat de menselijke beschaving op aarde honderden miljoenen jaren oud is en dat er vele perioden van grote bloei en talloze andere hoogstaande culturen zijn geweest, waardoor beter begrepen zal worden dat het sjamanisme een universele uiting is van de altijd aanwezige natuur van de geest in de mens om zichzelf bewust te worden en meer te worden in verbinding met de hogere Eenheid van het Al.

De ware geestelijke leraren zijn in diepste wezen dus altijd sjamanen, zij die zich bewust zijn van de verbinding met de geest, de bron, het Licht en de Liefde, die wij God kunnen noemen.  Zij belichamen een alternatief voor de vastgeroeste dogma's van de heersende klasse en de manipulaties van de georganiseerde godsdienst van hun tijd.

Victorine Franken een vrouwelijke collega sjamaan zegt hier over:“Sjamanisme is een van de oudste vormen van religie, oorspronkelijk ontstaan in Oost-Siberië en Mongolië. Sjamanisme gaat ervan uit dat alles wat bestaat: mensen, dieren, bomen, planten, stenen, sterren, planeten en andere natuurelementen een eigen bewustzijn en energieveld hebben. 

Dat alles met elkaar verbonden en aan elkaar verwant is en onderdeel van een Groot Geheel. Een sjamaan ervaart dit Grote Geheel als een familie waarbinnen alle verwanten gelijkwaardig zijn. Hij weet dat alle leven op aarde, onder de materiële mantel, een energetisch leven in zich draagt waarmee het met andere onzichtbare werkelijkheden in wisselwerking staat. In deze andere werkelijkheden bevinden zich onder meer gidsen, geesten, voorouders, ijlere en hogere wezens.

Een sjamaan verwerft tijdens zijn opleiding de vaardigheid om, gesteund door helpers zoals totemdieren , totembomen en natuurwezens, contact te leggen met andere werkelijkheden. Hij bekrachtigt het contact door middel van rituelen . Vroeger had een sjamaan, binnen de gemeenschap waarin hij leefde, de functie van priester, genezer en waarzegger. Het accent verschilde per volk en cultuur. Een moderne sjamaan heeft een minder zichtbare positie en functie. Hij gaat er echter -evenals zijn historische voorganger- van uit dat bij mensen en dieren die zich emotioneel, geestelijk of lichamelijk ziek of onwel voelen het innerlijk evenwicht tussen het aardse en het spirituele verstoord is. Het kan ook zijn dat zij het contact verloren hebben met de kern van hun wezen.

Door zijn verbinding met alle verwanten en met de hulpgeesten en voorouders in de andere werkelijkheden kan de sjamaan mensen en dieren helpen het evenwicht in zichzelf te herstellen of de kern in zichzelf en hun wezenlijke kwaliteiten te (her)vinden.”

Tot zover het citaat.

Sjamaan zijn is geen beroep, maar een roeping en levenshouding waarin wij dienstbaar zijn aan het Grote Geheel. De verbinding met andere werkelijkheden geeft inzicht en brengt ons in contact met de oorspronkelijke eenheid van alles, met het Grote Mysterie, God.

De Traditie

Ieder mens put uit de karmische tradities en bronnen waarmee hij of zij verbonden is.

Mijn leraar in het Sjamanisme Joska Soos en ondergetekende zijn o.a. karmisch sterk verbonden in het Tibetaans - Boeddhisme.

Mijn levenswerk is bovendien verbonden met de missie van de Grote Witte Broederschap en het werk van de Goddelijke Moeder.

Moeder Maria, die de velen kennen als de moeder van Jezus bekleedt in de hiërarchie het ambt van de Goddelijke Moeder voor de hele mensheid. Haar Liefde heeft mij mijn hele leven geleid.

Nu volgt een korte samenvatting van de basis van het Sjamanisme:

De 4 pilaren

De 4 pilaren vormen de basis van het sjamanisme. Zij omvatten de 6 sjamanistische axioma”s, de 7 zegeningen, het principe van vrijheid en zelfstandigheid( eenzaam maar niet alleen) en de noodzaak van geduld. ( de weg van passieve geweldloze weerstand)

Het is van belang te beseffen dat het sjamanisme alle aspecten van wat wij later de Boeddha en Christus impuls zijn gaan noemen in zich draagt.

Dit blijkt ook uit o.a. uit de 6 sjamanistische axioma's die mijn leermeester in het sjamanisme, zo treffend benoemde:

  1. Hoofdzaak is de Klank. ( In den beginne was het Scheppende Woord)

  2. Het geheim van alle kennis en de kennis van alle geheimen zit in ons. ( Het Koninkrijk is in u, wij zijn geschapen naar Gods beeld).

  3. Deze geheimen ( mysteriën) en kennis zijn door voor ons allen bereikbaar. ( Wij hoeven slechts het innerlijke Pad, de weg van bewustwording te bewandelen).
  4. Het doel is om het menselijke te vergoddelijken. ( Weet Gij niet dat Gij kinderen Gods zijt?).
  5. Het doel is om het sterfelijke te doen opgaan in het onsterfelijke. ( Het pad, het kruis, de overwinning op het ego en de dood in de opstanding)
  6. Het doel is om het materiële te vergeestelijken. ( Transcendentie, het omzetten van onedele metalen in goud, alchemie)                                  

Omdat het Sjamanisme werkelijk universeel is, zijn sjamanen goede bemiddelaars om culturele en religieuze conflicten te helpen oplossen. De sjamaan is per definitie een ‘healer' en leraar. De grote belangstelling voor het Sjamanisme zal nog meer toenemen wanneer men ontdekt dat het moderne Sjamanisme geen atavisme is, maar een universele stroming die springlevend is. Het gaat in alle wereldreligies en spirituele stromingen altijd in grote lijnen om hetzelfde universele Pad van bewustwording.

Daarom zend ik al mijn lezers aan het einde van dit artikel de 7 Sjamanistische zegeningen, die tevens een uitbeelding zijn van dit Pad:

Vrede

Gezondheid

Vreugde

Licht

Sereniteit

Zaligheid

Liefde

Uiteindelijk gaat het om de Weg en niet hoe we de weg noemen. Uiteindelijk gaat het om ons zelf en niet om de verpakking en daarom zeg ik ook als sjamaan:Ga niet af op het etiket, noch op de fles, beoordeel niet op het uiterlijk, maar proef van de inhoud of de wijn u bevalt, of zoals Jezus zei: 'Aan de vruchten kent men de boom'.

De vruchten van het werk op het internet zijn de projecten van Stichting de ARK

Met het volgende interview van "Het Zwarte Gat" met Joska Soos, besluit ik deze introductie over het sjamanisme. 

Mensen die hulp of training zoeken vanuit het sjamanisme kunnen contact met mij opnemen via deze weg.

 

In mijn komende artikel over de Graal zal ik ingaan op het werk dat voor ons ligt.

 

Roeland Solcer

Het volgende artikel in deze serie vindt u hier 

Online

We hebben 66 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +