personal4

3foldflame circle

De Heilige Graal 8: Opstanding


Het vorige artikel in deze serie vindt u hier

Bevrijdende Spirituele Kennis

Wij komen op een punt in deze serie artikelen waar u niet langer terug kunt! "The point of no return, so to say". U bent dus gewaarschuwd . Als u door gaat met het bestuderen en assimileren van deze artikelen, zal u nooit meer dezelfde zijn. Immers een mens die aangeraakt wordt door de Kennis en Waarheid van God transformeert onder invloed van de werkzaamheid van de Heilige Geest. 

 De Waarheid is een bevrijdende Kracht en waarachtige spirituele kennis voedt uw ziel en maakt haar sterk! Als u de moeite heeft genomen om mijn betoog stap voor stap te volgen en op dit punt bent aangekomen heeft u mede door de vele verwijzende links die in de artikelen zijn opgenomen kennis genomen van iets dat een revolutie teweeg brengt in het bewustzijn.

Witte Magie

U kent het gezegde "Kennis is Macht " en ik voeg er aan toe Spirituele Kennis ( kennis van de geestelijke wereld), wordt gegeven om haar inzichten te toetsen en zij bewijst haar macht door iets tot stand te brengen in de mens die deze kennis aanvaardt en toepast in zijn eigen leven. Spirituele kennis is vooral zelfkennis. Kennis van het grote Zelf en van het kleine zelf (het ego) Basale spirituele kennis begint dus hier in de dualiteit, terwijl de hogeschool van de spiritualiteit, van de geestelijke kennis en praktijk ons terugvoert naar de Eënheid en Heelheid van God.

Het is die kennis en wijsheid die wij nodig hebben om ons de weg te wijzen uit de gespletenheid, de weg die leidt tot Eenheid. Wie kan ons deze kennis beter geven dan zij die de Waarheid geworden zijn, zij die bevrijd zijn van de illusies van de dualiteit, de ten Hemel gevaren Meesters? De mensheid kent hen als de Hierarchie van Christus of de Grote Witte Broederschap.

Het zijn verheven zielen die wij historisch kennen als Boeddha, Krisna, Jezus, Moeder Maria, Mozes en Elia, Lao Tsé en vele anderen. Zij willen ons macht teruggeven over het leven, de macht en kracht om onze ziel te bevrijden uit onwetendheid en duisternis. De macht om onze spirituele missie op aarde te vervullen als een kind van God. In hun levens op aarde hebben zij net zo gestreden als wij om zichzelf te vervolmaken en uiteindelijk hebben ze zelfs de dood overwonnen. Hun wijze lessen zijn ondanks de vele verminkingen nog steeds een inspiratie voor miljoenen en zij die er open voor staan en klaar voor zijn, ontvangen individueel onderricht van hen. Jezus bijvoorbeeld is ons zeer nabij en altijd bereid om een individuele leraar- leerling relatie met ons aan te gaan als we zelf bereid zijn om Hem aan te nemen als onze leraar. Meester Jezus bekleedt samen met Meester Kuthumi, die wij ook kennen als Sint Franciscus het ambt van wereldleraar. Ook in de Hemel zijn er allerlei functies waarin de Meesters dienen. Iedere opgevaren Meester die zich bezig houdt met de evolutie van de aarde heeft een schare van leerlingen van allerlei graden in en buiten incarnatie.

Er zij Licht!

In het boek Genesis, helemaal in het begin van de Bijbel lezen we hoe God de wereld schiep in 7 dagen (lees fasen) We lezen ook dat Hij de mens schiep naar zijn beeld en dat God rustte op de 7e dag en zag dat het goed was. Gods schepping kan niet anders dan volmaakt zijn want Volmaaktheid brengt volmaaktheid voort. Maar God rustte nadat alles geschapen was en hij de mens had geschapen naar Zijn beeld.


De aarde en haar paradijs waren bedoeld als een school en werkplaats waar de mensen die nog leefden in éénheid met God, zouden leren omgaan met verschillende bewustzijnsstadia en niveau's. Zo vertegenwoordigde "de boom van Kennis van goed en kwaad", het dualistische bewustzijn, waarvan de vruchten nog niet door Adam en Eva mochten worden gegeten. Pas in een later stadium van ontwikkeling en rijping zouden zij daar wel van mogen eten.

Wij zijn dus geschapen naar Gods gelijkenis. Wij zijn in staat om net als Hij te scheppen en we hebben net als de Schepper een Vrije Wil. Voor veel mensen is dat moeilijk te vatten. Mensen voelen zich in het algemeen alles behalve vrij. Mensen voelen zich een groot deel van hun leven gevangen of slachtoffer. Hoe vaak is mij niet de vraag gesteld waarom God toch toestond dat het zo'n zooitje is hier op aarde.

Als je zo denkt, heb je nog niet door dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het lijden en dat God ons blijkbaar zo hoog heeft zitten en zo liefheeft, dat hij onze vrijheid respecteert en niet ingrijpt waar de vrije wil der mensen in het geding is.

Onze Hemelse Vader~ Moeder is geen dwingeland of verlicht despoot! Als uw kind zich in de puberteit ontworsteld aan het ouderlijk gezag, zal u als u een wijs pedagoog bent hem of haar toestaan om fouten te maken. U zult uw opgroeiende kind waarschuwen maar vanaf een bepaalde leeftijd, vrij laten om zelf te ervaren hoe het is om tegen moeilijke problemen op te lopen als je niet wenst te luisteren naar goede raad.

Zo is het ook met de mens gesteld. We hebben alle ware kennis en goede raad van God en vervolgens talloze profeten zieners en wijzen in de wind geslagen en zijn vrolijk doorgegaan er een zooitje van te maken, maar laten we daar God alsjeblieft niet verantwoordelijk voor stellen, want dat is behoorlijk naief, zo niet een teken van gebrek aan kennis en denkkracht.

Maar de slang of de duivel dan en satan , het kwaad, is die dan niet de schuld van alles? Dat is een bekende volgende vraag van vele misleide mensen. Zolang je jezelf voor de mal blijft houden en nog steeds in het dualistische denken zit, blijf je zoeken naar een uiterlijke oorzaak van de ellende. 

Als je nog naar oorzaken buiten jezelf zoekt, is de duivel een goede tweede na God, die wij als piespaaltje gebruiken. Als God niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor onze ellende, dan toch wel die verdraaide slang, die eerst Eva en vervolgens via haar, Adam verleidde. Overigens typisch weer een staaltje van afschuiven van verantwoordelijkheid was de houding van mannen die de vrouw de schuld gaven van de zondeval. De vrouw was immers volgens de Roomse kerk het kind van de rekening als zijnde de eerste oorzaak van de zondeval.

En zo gaat het maar door al eeuwen lang. Zodra de mens zichzelf ontkent ( God ontkent), begint hij te vergeten wie hij is en wat zijn oorsprong is. Zo onstaat er een leegte die onmiddelijk gevuld moet worden met een "schijn ik" of "ego" dat altijd de oorzaak van alles buiten zich zelf zoekt.

Geestloze generatie

Liever een 'schijn ik' dan helemaal geen ik lijkt het devies van deze tijd! (keeping up appearences, heet dat in een populaire engelse tv serie). Een volgende ontkenningsfase is dan te zeggen: "Ach al die flauwekul over God en duivel, dat zijn sprookjes die allang wetenschappelijk achterhaald zijn, God is dood, nee God heeft nooit bestaan zelfs, we leven immers in een verlichte tijd en de mens is een speling van de natuur geheel te verklaren uit het DNA, daar komt geen Geest aan te pas.... (denken velen in al hun onnozelheid)

Het ego is de poets die ons inderdaad door Lucifer gebakken is, De slang zei namelijk tegen Adam en Eva, dat als ze zouden eten van de boom van kennis van goed en kwaad ( als zij dus zouden deel krijgen aan het dualistische bewustzijn), zij heus niet (meteen) zouden sterven (waar God hen voor gewaarschuwd had) en dus verleidde hij hen om het toch eens te proberen.

En helemaal ongelijk had de slang niet, want de mens stierf niet na het eten van de appel. Wat stierf was zijn onschuld! Het vertellen van halve waarheden is één van de trucs van het kwade om de mens te verleiden)

Schaamte

Inmiddels durfde Adam en Eva ( de archetypen van de paradijselijke mensheid) God niet meer onder ogen te komen want zij waren zich bewust van hun schaamte (over het verlies van hun onschuld) en probeerde die te bedekken (prachtige beeldspraak waarbij de geslachtorganen worden gebruikt als iets waar men zich voor dient te schamen, omdat het onze naaktheid laat zien...) Natuurlijk gaat het om een dieper mysterie, namelijk om de "tweeslachtigheid" (het dualistisch bewustzijn, door mij ook wel de fundamentele schizofrenie van de mensheid genoemd) die optrad, nadat Adam en Eva, hun onschuld hadden verloren.

Let wel op! Maak niet de vergissing dat de zondeval ( de val uit het Paradijs) iets is wat alleen lang geleden in een grijs verleden is gebeurd, maar zie het als een val of verlaging van vibratie of bewustzijn die ons dagelijks kan overkomen. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij ons laten verleiden tot iets, dat ons ineens in onaangename situaties brengt. We worden plotseling boos of agressief of zijn plots vervuld van duisternis en angst, terwijl nog maar even daar voor er geen wolkje aan de lucht was?

Wat is er gebeurt? Mensen kunnen van het ene moment op het andere een bewustzijnsval maken omdat de fundamentele gespletenheid nog niet geheeld is en zij de situatie nog niet meester zijn.

Spiritueel Meesterschap heeft te maken met een bepaalde graad van perfectie in het bereiken van het Eénheids - bewustzijn. Jezus of Boeddha bijvoorbeeld, hadden als zielen in hun laatste leven een hoge graad van perfectie bereikt ook al wilden velen dat niet zien en werden ze er door anderen om gehaat.

Belangrijk is te weten dat wat zij hebben gedaan, het bereiken van spiritueel Meesterschap door ieder mens van goede wil kan worden bereikt. Ieder mens kan Christus in zich realiseren en daardoor één met God worden. Ieder mens is ook geroepen om net als Jezus op te staan uit de dood en het eeuwige leven te ontvangen.

In de ogen van de Hemelse Vader~Moeder is niemand van zijn kinderen uitverkoren boven de ander. Het zijn sommigen van zijn kinderen die de vrije wil gebruikten om zich af te scheiden, om zich af te wenden van Zijn Woord door gehoor te geven aan het gesis van de slang die symbool staat voor de verleider Lucifer, de aartsengel en zijn trawanten zoals Satan, die in opstand kwam tegen God.

Betekent dit dat de gevallen mensheid (er zijn namelijk ook talloze zielen die nooit uit het Paradijselijke bewustzijn zijn gevallen) dus het slachtoffer is van de machtige Lucifer en dat haar niets te verwijten valt en dus alle ellende hier op aarde eigenlijk de shit is die ons overkomt omdat de goden ruzie hebben?

Neen ook dat is niet helemaal waar. Zoals gezegd waren Adam en Eva zich bewust van hun schaamte en als je je
schaamt komt dat door dat je weet, dat je iets hebt gedaan, wat je beter had kunnen laten. Natuurlijk staan Adam en Eva hier symbool voor de mensheid op aarde en dus ook voor u en mij!

De schaamte voorbij

We kunnen dus rustig stellen dat het zoeken van zondebokken voor onze menselijke aardse problemen buiten ons zelf, een onzinnige bezigheid is en eindelijk ons leven in eigen hand nemen.


Als we inzien dat God niet verantwoordelijkheid is voor dit aardse tranendal (wij zijn in vrijheid tegen Zijn Wil ingegaan) en zelfs niet de duivel (wij zijn in vrijheid op zijn suggestie ingegaan), dan zijn wij dus vooral zelf verantwoordelijk voor ons lot en als we dat eenmaal begrijpen, beginnen we eindelijk geestelijk volwassen te worden. Dan kunnen wij staan in de Tegenwoordigheid van de Meester wiens leer bitterzoet is. Bitter voor het ego en zoet voor de ziel.

Meester Jezus fluistert in ons hart: "Sta nu op uit de dood (van het ikloze en geestloze bestaan) Ik breng u opnieuw de verlossingsleer, nu inmiddels twintig eeuwen later en velen zullen mij nu beter begrijpen, omdat de mensheid collectief gegroeid is en een hogere graad van geestelijke volwassenheid heeft bereikt. Omdat ik nu een opgevaren Meester ben en niet meer in een aards lichaam kan werken, stuur ik mijn leerlingen opnieuw uit in de wereld om het nieuwe evangelie van Aquarius te brengen en stel ik boodschappers aan die mijn woorden zullen vertolken onder leiding van de Heilige Geest. Het zijn mensen die geworsteld hebben om het Licht in zich te vestigen en te versterken en zij zijn met een Hemelse opdracht op aarde gekomen.

Dit is de tijd van de grote verdrukking waarin heel de wereld zal weten dat ik ben wedergekeerd om de oogst binnen te halen en waarin het oordeel van God niemand zal ontgaan. Dit is de Tijd van mijn
wederkomst als Christus in de Harten van mensen.

Sta op uit het graf van ontkenning van het waarachtige Leven in en met God. U kunt vandaag nog een begin maken door in alle bescheidenheid en oprechtheid mij te zoeken in uw hart. En als u die moeite neemt en in de stilte van het gebed en de meditatie tot mij komt, zal ik daar zijn en uw tranen zullen overvloedig zijn als wij elkander ontmoeten.... immers zoals ik eerder zei: Ik ben met u alle dagen tot aan het einde der tijden. "


Roeland Solcer

Dit artikel werd geschreven op stille zaterdag 2006)

Het volgende artikel in de serie over de Heilige Graal vindt u hier


Online

We hebben 309 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +